Chceš se seznámit? Potřebuješ poradit s klukem? Stal se ti zajímavý zážitek?
Poděl se o něj s ostatními

Smluvní podmínky

Následující text představuje "smluvní podmínky", jejich odsouhlasením se Uživatel serveru MenForMen.cz zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená (dále také jen „Smluvní podmínky“). V případě porušení Smluvních podmínek kterýmkoli Uživatelem může Provozovatel uplatnit vůči takovému Uživateli opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.

Server KlukOdVedle.cz je služba dostupná na internetové adrese (URL): www.mojekote.cz.

Uživatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv osoba nebo technický prostředek, která/ý využívá služeb Serveru.

Uživatel se zavazuje, že veškeré jím uváděné emaily jsou v jeho vlastnictví.

Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat přístup Uživateli, a to s udáním i bez udání důvodu, zejména jedná-li v rozporu s ustanoveními těchto Smluvních podmínek, dobrými mravy nebo využívá-li Službu jiným než obvyklým způsobem.

Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne používáním služeb Serveru, mohou být archivována libovolně dlohou dobu a použita třetí osobou. Provozovatel však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých Uživatelů a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Smluvních podmínek. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Smluvních podmínek. Změna je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval jejich znění. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Smluvních podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí. Podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou pro Uživatele závazné.